โครงการ/รายการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 80,000.00 0.00 80,000.00
2 06 กรกฎาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการอบรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยการประชุมออนไลน์ RT ชั้น ป.1 และพัฒนาทักษะการคัดลายมือของผู้เรียน วันที่ 28 มิย 66 0.00 1,710.00 78,290.00
3 06 กรกฎาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมออนไลน์ชี้แจงการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนภาษาไทย วันที่ 21 มิถุนายน 2566 0.00 4,370.00 73,920.00
4 19 กันยายน 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนภาษาไทย วันที่ 28 สต.-6 กย.66(BS=2794) 0.00 50,510.00 23,410.00
5 21 กันยายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนภาษาไทย จำนวน 4 รายการ(BS=2856) 0.00 7,510.00 15,900.00
รวม 80,000.00 64,100.00 15,900.00