โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 02 ธันวาคม 2565 จัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 1 143,635.00 0.00 143,635.00
2 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 289,765.00 0.00 433,400.00
3 05 พฤษภาคม 2566 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามโครงการพัฒนาดุลยภาพข้าราชการ สพป.น่าน เขต 1 0.00 117,235.00 316,165.00
4 05 พฤษภาคม 2566 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามโครงการพัฒนาดุลยภาพข้าราชการ สพป.น่าน เขต 1 0.00 289,765.00 26,400.00
5 22 มิถุนายน 2566 ยืมเงินดำเนินการอบรมครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ วันที่ 3 กค 2566 0.00 26,400.00 0.00
รวม 433,400.00 433,400.00 0.00