โครงการ/รายการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 6,000.00 0.00 6,000.00
2 26 กรกฎาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลการคิดเลขเป็นของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 จำนวน 47 คน วันที่ 7 สค 66 0.00 6,000.00 0.00
รวม 6,000.00 6,000.00 0.00