โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 9,880.00 0.00 9,880.00
2 13 มีนาคม 2566 โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (BS=1993) 0.00 9,880.00 0.00
3 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 25,120.00 0.00 25,120.00
4 04 กรกฎาคม 2566 ยืมเงินอบรมพัฒนาครูฯ (ศน.ลำเนาว์) 0.00 20,800.00 4,320.00
5 09 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 11 รายการ(BS=2178) 0.00 4,318.00 2.00
รวม 35,000.00 34,998.00 2.00