โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนพหุปัญญา ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนพหุปัญญา ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 35,000.00 0.00 35,000.00
2 31 สิงหาคม 2566 ยืมเงินดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถบนพหุปัญญา ในวันที่ 22 กย 66 0.00 25,050.00 9,950.00
3 07 กันยายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา จำนวน 11 รายการ (BS=3125) 0.00 9,950.00 0.00
รวม 35,000.00 35,000.00 0.00