โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 50,000.00 0.00 50,000.00
2 04 กรกฎาคม 2566 ยืมเงินประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (นายไชยยศ คำสังวาลย์) 0.00 19,200.00 30,800.00
3 07 กรกฎาคม 2566 ค่าถ่ายเอกสาร (BS=2174) 0.00 3,000.00 27,800.00
4 11 กรกฎาคม 2566 อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ(BS=2615) 0.00 27,800.00 0.00
รวม 50,000.00 50,000.00 0.00