โครงการ/รายการ โครงการการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 30,000.00 0.00 30,000.00
2 21 สิงหาคม 2566 อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ(BS=2506) 0.00 30,000.00 0.00
รวม 30,000.00 30,000.00 0.00