โครงการ/รายการ โครงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 10,000.00 0.00 10,000.00
2 06 กันยายน 2566 ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 0.00 10,000.00 0.00
รวม 10,000.00 10,000.00 0.00