โครงการ/รายการ โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 02 ธันวาคม 2565 จัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 1 46,400.00 0.00 46,400.00
2 02 ธันวาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าพาหนะ อบรเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามาตรฐานตำแหน่ง ฯ (PA) วันที่ 9 ธค 65 0.00 46,400.00 0.00
3 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 5,600.00 0.00 5,600.00
รวม 52,000.00 46,400.00 5,600.00