โครงการ/รายการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 16,935.00 0.00 16,935.00
2 14 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยไปราชการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ รร. / รักษาการ ผอ.รร. / นางพัชรี ทานะ 0.00 960.00 15,975.00
3 14 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่มนาหมื่น 2 / นางชุลีกร เชียงปะละ 0.00 960.00 15,015.00
4 14 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่ม เวียงสา 2 / นางเรณู หมื่นพรมแสน 0.00 1,200.00 13,815.00
5 21 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่ม รร.เมือง 2 วันที่ 17 มีนาคม 2566 0.00 600.00 13,215.00
6 21 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่ม เวียงสา 3 วันที่ 7-8 , 10 มีนาคม 2566 0.00 1,800.00 11,415.00
7 27 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร รร. กลุ่มเวียงสา 1 0.00 1,200.00 10,215.00
8 04 เมษายน 2566 ค่าเบี้ยงเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร. กลุ่ม รร.แม่จริม /ศน.นิรันดร์ 0.00 480.00 9,735.00
9 10 เมษายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร. กลุ่มนาน้อย 1 / น.ส.พิมพ์สมัย 0.00 1,920.00 7,815.00
10 10 เมษายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ. รร. กลุ่มเวียงสา 4 / นางชลฤดี สวนนันท์ 0.00 960.00 6,855.00
11 10 เมษายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร. กลุ่ม รร.เมือง 3 / นางวราภรณ์ ศิริ 0.00 480.00 6,375.00
12 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 13,065.00 0.00 19,440.00
13 06 กันยายน 2566 ยืมเงินค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 0.00 19,440.00 0.00
รวม 30,000.00 30,000.00 0.00