โครงการ/รายการ โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 50,000.00 0.00 50,000.00
2 01 มีนาคม 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพป. วันที่ 23 กพ 66 0.00 1,050.00 48,950.00
3 20 มีนาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ(BS=1171) 0.00 4,012.00 44,938.00
4 20 มีนาคม 2566 ประเมินสัมฤทธิผลของ ผอ.สพป.น่าน เขต 1(BS=1181) 0.00 1,685.00 43,253.00
5 21 มีนาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อม ในวันที่ 23 กพ 66 0.00 8,550.00 34,703.00
6 19 มิถุนายน 2566 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(BS=1953) 0.00 19,850.00 14,853.00
7 21 กรกฎาคม 2566 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม (BS=2042) 0.00 3,780.00 11,073.00
8 21 กรกฎาคม 2566 จ้างทำรูปเล่มเอกสาร(BS=2418) 0.00 1,000.00 10,073.00
9 08 สิงหาคม 2566 ยืมเงินไปราชการเพื่อรับฟังคำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ณ สพป.เชียงราย เขต 1 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 0.00 4,300.00 5,773.00
10 29 สิงหาคม 2566 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม (BS=3042) 0.00 3,401.00 2,372.00
รวม 50,000.00 47,628.00 2,372.00