โครงการ/รายการ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 40,500.00 0.00 40,500.00
2 23 มีนาคม 2566 เบิกค่าพาหนะคณะกรรมการรับแบบของผู้ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จำนวนเงิน 1480 บาท ย้ายไปตัดงบประจำ 0.00 40,500.00 0.00
3 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 14,450.00 0.00 14,450.00
4 19 กันยายน 2566 ค่าจ้างทำหนังสือทำเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(BS=3442) 0.00 13,600.00 850.00
รวม 54,950.00 54,100.00 850.00