โครงการ/รายการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 4,900.00 0.00 4,900.00
2 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 9,600.00 0.00 14,500.00
3 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 5,500.00 0.00 20,000.00
4 10 กรกฎาคม 2566 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย(BS=1995) 0.00 4,900.00 15,100.00
5 10 กรกฎาคม 2566 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย(BS=1994) 0.00 6,620.00 8,480.00
6 09 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ(BS=2827) 0.00 2,940.00 5,540.00
7 09 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ(BS=2829) 0.00 5,500.00 40.00
รวม 20,000.00 19,960.00 40.00