โครงการ/รายการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์โดยการเสริมสร้างสมรรถนะครูผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์โดยการเสริมสร้างสมรรถนะครูผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 44,350.00 0.00 44,350.00
2 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 5,650.00 0.00 50,000.00
3 06 กรกฎาคม 2566 ยืมเงินในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ วันที่ 13-17 กค 2566 0.00 39,622.00 10,378.00
4 19 กรกฎาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์โดยการเสริมสร้างสมรรถนะครูฯ จำนวน 10 รายการ(BS=2003) 0.00 2,928.00 7,450.00
5 27 กรกฎาคม 2566 ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์โดยการเสริมสร้างสมรรถนะครูผ่านการจัดการเรียนรู้ฯ(BS=2189) 0.00 258.00 7,192.00
6 28 กรกฎาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานฯ จำนวน 3 รายการ(BS=3097) 0.00 5,240.00 1,952.00
รวม 50,000.00 48,048.00 1,952.00