โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 20,000.00 0.00 20,000.00
2 13 มิถุนายน 2566 ยืมเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออนไลน์ "การสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์งานอาชีพนักเรียน" วันที่ 19-20 มิย 66 0.00 15,900.00 4,100.00
3 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 30,000.00 0.00 34,100.00
4 05 กรกฎาคม 2566 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม (BS=2001) 0.00 4,100.00 30,000.00
5 11 กันยายน 2566 ตัดงบประมาณเป็นงบเหลือจ่าย 0.00 30,000.00 0.00
รวม 50,000.00 50,000.00 0.00