โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 30,000.00 0.00 30,000.00
2 01 สิงหาคม 2566 อบรมเชิงเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง(BS=2021) 0.00 30,000.00 0.00
รวม 30,000.00 30,000.00 0.00