โครงการ/รายการ โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 30,000.00 0.00 30,000.00
2 15 สิงหาคม 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการน้อมนำพระบรมราโชบายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจสู่สถานศึกษาให้เกิดความยั่งยืน(BS=1992) 0.00 24,500.00 5,500.00
3 21 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ(BS=2020) 0.00 1,075.00 4,425.00
4 21 สิงหาคม 2566 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม(BS=2043) 0.00 4,425.00 0.00
รวม 30,000.00 30,000.00 0.00