โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 21 มีนาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 5,000.00 0.00 5,000.00
2 21 สิงหาคม 2566 ยืมเงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ 0.00 5,000.00 0.00
รวม 5,000.00 5,000.00 0.00