โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาวะทางจิตใจในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาวะทางจิตใจในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 13 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 5,000.00 0.00 5,000.00
2 08 มีนาคม 2566 ยืมเงินค่าตอบแทนวิทยากรโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาวะทางจิตใจในสถานศึกษา 0.00 1,800.00 3,200.00
3 08 มีนาคม 2566 ค่าวัสดุกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 0.00 3,200.00 0.00
รวม 5,000.00 5,000.00 0.00