โครงการ/รายการ ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 (จัดสรรครั้งที่ 1 / 500,000 จัดสรรครั้งที่ 2 / 70,000) 570,000.00 0.00 570,000.00
2 15 พฤศจิกายน 2565 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน ต.ค.65(BS=83) 0.00 106,627.07 463,372.93
3 19 มกราคม 2566 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน พ.ย.65(BS=119) 0.00 97,409.00 365,963.93
4 19 มกราคม 2566 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน ธ.ค.65(BS=297) 0.00 81,262.85 284,701.08
5 21 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าน้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 เดือน ม.ค.66 (BS=484) 0.00 1,903.88 282,797.20
6 21 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน ม.ค.66(BS=665) 0.00 74,269.52 208,527.68
7 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 (บัญชีจัดสรร 200,000 จำแนกเป็น บอ.16 / 70,000 บอ.352 / 170,000) 130,000.00 0.00 338,527.68
8 21 มีนาคม 2566 ค่าน้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.พ.66 (BS=701) 0.00 13,964.84 324,562.84
9 21 มีนาคม 2566 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.พ.66(BS=917) 0.00 76,133.20 248,429.64
10 21 มีนาคม 2566 ค่าน้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 เดือน มี.ค.66 (BS=1091) 0.00 12,568.49 235,861.15
11 21 มีนาคม 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.พ.66(BS=1099) 0.00 5,033.00 230,828.15
12 21 เมษายน 2566 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน มี.ค.66(BS=1284) 0.00 30,828.15 200,000.00
13 21 เมษายน 2566 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน มี.ค.66(BS=1285) 0.00 59,699.76 140,300.24
14 19 พฤษภาคม 2566 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน เม.ย.66(BS=1466) 0.00 70,000.00 70,300.24
15 19 พฤษภาคม 2566 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน เม.ย.66(BS=1468) 0.00 70,300.24 0.00
16 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 267,000.00 0.00 267,000.00
17 19 กรกฎาคม 2566 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน พค.66 (BS=2222) 0.00 120,064.06 146,935.94
18 19 กรกฎาคม 2566 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน พค.66 (BS=2223) 0.00 146,183.05 752.89
รวม 967,000.00 966,247.11 752.89