โครงการ/รายการ ค่าจ้างบุคลากร ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าจ้างบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 54,000.00 0.00 54,000.00
2 03 มกราคม 2566 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(BS=335) 0.00 4,645.12 49,354.88
3 31 มกราคม 2566 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือน มกราคม 2566(BS=582) 0.00 9,000.00 40,354.88
4 28 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าจ้างปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2566(BS=954) 0.00 9,000.00 31,354.88
5 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 4,646.00 0.00 36,000.88
6 31 มีนาคม 2566 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือน มีนาคม 2566(BS=1223) 0.00 9,000.00 27,000.88
7 01 พฤษภาคม 2566 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือน เมษายน 2566(BS=1518) 0.00 9,000.00 18,000.88
8 31 พฤษภาคม 2566 ค่าจ้างปฏิบัติงาน(BS=1800) 0.00 9,000.00 9,000.88
9 03 กรกฎาคม 2566 ค่าจ้างเดือนมิถุนายน 2566 0.00 9,000.00 0.88
10 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 27,000.00 0.00 27,000.88
11 01 สิงหาคม 2566 เบิกค่าจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 0.00 9,000.00 18,000.88
12 01 กันยายน 2566 เบิกค่าจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 0.00 9,000.00 9,000.88
13 29 กันยายน 2566 เบิกค่าจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 0.00 9,000.00 0.88
รวม 85,646.00 85,645.12 0.88