โครงการ/รายการ ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 100,000.00 0.00 100,000.00
2 09 พฤศจิกายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายฯ ของ สพป.น่าน เขต 1 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 0.00 480.00 99,520.00
3 14 พฤศจิกายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 0.00 5,100.00 94,420.00
4 15 พฤศจิกายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมชี้แจงการจัดจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 0.00 2,450.00 91,970.00
5 16 พฤศจิกายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 0.00 390.00 91,580.00
6 16 พฤศจิกายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2565 0.00 510.00 91,070.00
7 24 พฤศจิกายน 2565 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สพป.น่าน เขต 1 วันที่ 18 พย 65 0.00 525.00 90,545.00
8 29 พฤศจิกายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 0.00 735.00 89,810.00
9 07 ธันวาคม 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกกรมจัดการแข่่งขันกรีฑานักเรียน วันที่ 9 พย 65 0.00 1,785.00 88,025.00
10 08 ธันวาคม 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการเตรียมการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพฯ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอน วันที่ 13 ธันวาคม 2565 0.00 1,962.00 86,063.00
11 08 ธันวาคม 2565 ค่าอาหารว่างประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น วันที่ 21 พย 65 0.00 1,645.00 84,418.00
12 14 ธันวาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการพิจารณาการตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง วันที่ 30 พย 65 0.00 3,420.00 80,998.00
13 03 มกราคม 2566 ค่าอาหารว่างในการประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 0.00 900.00 80,098.00
14 24 มกราคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมรับการติดตามการดำเนินงานการสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 11,600.00 68,498.00
15 07 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าอาหารว่างในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 วันที่ 19 มค 66 0.00 1,200.00 67,298.00
16 08 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ วันที่่ 19 ธค 65 , 19 มค 66 0.00 315.00 66,983.00
17 09 กุมภาพันธ์ 2566 ยืมเงินค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคณะกรรมการเตรียมการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผุ้สอนด้วย TPACK Model วันที่ 17 กพ 66 0.00 4,597.00 62,386.00
18 14 กุมภาพันธ์ 2566 เบิกค่าอาหารว่างประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน วันที่ 5 มค 66 0.00 900.00 61,486.00
19 24 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมทางไกล เรื่อง เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 กพ 66 0.00 420.00 61,066.00
20 01 มีนาคม 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะศึกษาดูงานโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จาก สพป.ตาก วันที่ 17 กพ 66 0.00 1,085.00 59,981.00
21 07 มีนาคม 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก วันที่ 9 มีนาคม 2566 0.00 2,450.00 57,531.00
22 13 มีนาคม 2566 ค่าอาหารว่าง สพป.เชียงราย เขต 2 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 0.00 525.00 57,006.00
23 14 มีนาคม 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทำงานเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษาและการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา 0.00 1,200.00 55,806.00
24 15 มีนาคม 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 8 ตุลาคม 2565 0.00 180.00 55,626.00
25 15 มีนาคม 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 7 ธันวาคม 2565 0.00 390.00 55,236.00
26 15 มีนาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมข้าราชการบุคลากร ลูกจ้าง ใน สพป.น่าน เขต 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 0.00 15,300.00 39,936.00
27 15 มีนาคม 2566 ค่าอาหารว่างประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานถวายผ้าพระกฐิน วันที่ 9 มีนาคม 2566 0.00 875.00 39,061.00
28 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 15,000.00 0.00 54,061.00
29 23 มีนาคม 2566 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ วันที่ 14 ธค 65 0.00 1,155.00 52,906.00
30 04 เมษายน 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฯ (PA Support Team) วันที่่ 10 , 17 พย 65 20 ธค 65 0.00 1,820.00 51,086.00
31 04 เมษายน 2566 ค่าอาหารว่าง ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 ตค 65 0.00 910.00 50,176.00
32 04 เมษายน 2566 ค่าอาหาร การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฯ วันที่ 15-16 มีค 66 0.00 2,400.00 47,776.00
33 25 เมษายน 2566 ยืมเงินค่าอาหาร อาหารว่างในการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 0.00 20,900.00 26,876.00
34 08 พฤษภาคม 2566 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายละเอียดและพิจารณาค่าคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ วันที่ 28-29 มีค.66 0.00 4,420.00 22,456.00
35 23 พฤษภาคม 2566 ค่าอาหารว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มาศึกษาดูงานในวันที่ 3 พค 66 0.00 3,150.00 19,306.00
36 25 พฤษภาคม 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญกงาน(BS=1410) 0.00 280.00 19,026.00
37 25 พฤษภาคม 2566 ค่าอาหารว่าง สพป.แพร่ เขต 2 ศึกษาดุงาน วันที่ 19 พค 66 0.00 1,225.00 17,801.00
38 25 พฤษภาคม 2566 ยืมเงินค่าอาหารว่าง ประชุมผู้บริหาร รร. วันที่ 6 มิย 66 0.00 5,950.00 11,851.00
39 25 พฤษภาคม 2566 ค่าอาหารว่างคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการค่ายอาสารพัฒนาชนบทปลายปี ปีการศึกษา 2565 รับฟังบรรยายพิเศษ วันที 24 พค 66 0.00 420.00 11,431.00
40 26 พฤษภาคม 2566 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์/ราคากลาง/พิจารณาผลการประกวดราคา ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0.00 1,645.00 9,786.00
41 06 มิถุนายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ วันที่ 14 มีค 66 0.00 735.00 9,051.00
42 06 มิถุนายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมผู้ที่ได้รับมอบหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา วันที่ 14 กพ 66 0.00 1,050.00 8,001.00
43 06 มิถุนายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการบริหารงวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ วันที่ 7 มีค 66 0.00 385.00 7,616.00
44 06 มิถุนายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล วันที่ 10 เมย 66 / 12 เมย 66 0.00 980.00 6,636.00
45 06 มิถุนายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ วันที่ 31 มีค 66 0.00 210.00 6,426.00
46 06 มิถุนายน 2566 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (ปรับลดการจัดสรรค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 50,000 บาท (35,000+15,000) 15,000.00 0.00 21,426.00
47 12 มิถุนายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผุ้ควบคุมงาน วันที่ 24 กพ 66 / วันที่ 10 เมย.66 0.00 490.00 20,936.00
48 12 มิถุนายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการพิจารณาย้ายตามผลการสอบแข่งขัน วันที่ 6 มิย 66 0.00 210.00 20,726.00
49 14 มิถุนายน 2566 ค่าอาหารว่างประชุมทางไกลผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด วันที่ 11 เมย 66 0.00 525.00 20,201.00
50 30 มิถุนายน 2566 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 เมย 2566 0.00 350.00 19,851.00
51 30 มิถุนายน 2566 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู วันที่ 24 เมย 2566 0.00 210.00 19,641.00
52 30 มิถุนายน 2566 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู วันที่ 13 มิถุนายน 2566 0.00 175.00 19,466.00
53 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 70,000.00 0.00 89,466.00
54 10 กรกฎาคม 2566 ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมรับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่ วันที่ 27 มิย 66 0.00 980.00 88,486.00
55 10 กรกฎาคม 2566 ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการรับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 20 มิย 66 0.00 875.00 87,611.00
56 20 กรกฎาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมรับการติดตามและประเมินผลงานจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ (ก.ต.ป.น.) ระดับประเทศรุ่นที่ 2 เชิงประจักษ์ 0.00 3,600.00 84,011.00
57 20 กรกฎาคม 2566 เบิกค่าพาหนะคณะกรรมการรับแบบของผู้ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ 0.00 1,480.00 82,531.00
58 03 สิงหาคม 2566 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 14 กค 2566 0.00 560.00 81,971.00
59 04 สิงหาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้จัดทำสารสนเทศโรงเรียนคุณภาพและเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ วันที่ 6 พค 66 0.00 6,600.00 75,371.00
60 22 สิงหาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงการรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) วันที่ 17 สค 66 0.00 3,510.00 71,861.00
61 22 สิงหาคม 2566 ค่าอาหารว่างประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับคณะจาก สพฐ. วันที่ 15 สค 2566 0.00 490.00 71,371.00
62 25 สิงหาคม 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 9 สค 66 0.00 1,050.00 70,321.00
63 30 สิงหาคม 2566 ค่าอาหารว่างประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน วันที่ 17 สค 66 0.00 805.00 69,516.00
64 07 กันยายน 2566 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง วันที่ 30 มิย 2566 0.00 840.00 68,676.00
65 07 กันยายน 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุม 0.00 1,015.00 67,661.00
66 11 กันยายน 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลผู้ขอย้าย วันที่ 16 สิงหาคม 2566 0.00 1,950.00 65,711.00
67 12 กันยายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 7 กันยายน 2566 0.00 420.00 65,291.00
68 15 กันยายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ในวันที่ 14 กย 2566 0.00 665.00 64,626.00
69 15 กันยายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วันที่ 25 กค 66 0.00 245.00 64,381.00
70 15 กันยายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลผู้ขอย้าย วันที่ 8 กย 66 0.00 1,040.00 63,341.00
71 15 กันยายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมพิจารณาการย้ายตามผลการสอบแข่งขัน / ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอย้ายตำแหน่งพนักงานธุรการ วันที่ 6 กย 2566 0.00 350.00 62,991.00
72 18 กันยายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังสถานศึกษาในสังกัด วันที่ 7 กย 66 0.00 910.00 62,081.00
73 18 กันยายน 2566 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา วันที่ 11 กย 66 0.00 875.00 61,206.00
74 22 กันยายน 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการประเมินผ ลการพัฒนาตามข้อตกลง วpa รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศ วันที่ 11 กย 66 และ 12 กย 66 0.00 5,450.00 55,756.00
75 22 กันยายน 2566 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพข้าราชการครู วันที่ 29 กันยายน 2566 0.00 2,850.00 52,906.00
76 26 กันยายน 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานครูผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล "ครูดีในด่วงใจ" วันที่ 6 กย 66 0.00 2,500.00 50,406.00
77 28 กันยายน 2566 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายละเอียดและพิจารณาค่าคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ วันที่ 19-20 กย 2566 0.00 5,460.00 44,946.00
78 28 กันยายน 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กันยายน 2566(BS=3927) 0.00 26,756.00 18,190.00
รวม 200,000.00 181,810.00 18,190.00