โครงการ/รายการ ค่าน้ำดื่ม ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าน้ำดื่ม ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 20,000.00 0.00 20,000.00
2 11 พฤศจิกายน 2565 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ตุลาคม 2565(BS=8) 0.00 2,415.00 17,585.00
3 19 มกราคม 2566 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน พฤศจิกายน 2565(BS=218) 0.00 3,630.00 13,955.00
4 19 มกราคม 2566 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ธันวาคม 2565(BS=541) 0.00 2,250.00 11,705.00
5 09 มีนาคม 2566 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน มกราคม 2566(BS=688) 0.00 3,000.00 8,705.00
6 09 มีนาคม 2566 ค่าน้ำดื่ม(BS=1079) 0.00 2,835.00 5,870.00
7 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 3,500.00 0.00 9,370.00
8 01 มิถุนายน 2566 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน พฤษภาคม 2566(BS=1917) 0.00 545.00 8,825.00
9 01 มิถุนายน 2566 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน พฤษภาคม 2566(BS=1918) 0.00 3,500.00 5,325.00
10 06 มิถุนายน 2566 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน มีนาคม 2566(BS=1380) 0.00 2,715.00 2,610.00
11 06 มิถุนายน 2566 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน เม.ย. 2566(BS=1555) 0.00 2,610.00 0.00
12 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 10,000.00 0.00 10,000.00
13 05 กรกฎาคม 2566 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน มิถุนายน 2566(BS=2192) 0.00 3,060.00 6,940.00
14 03 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน กรกฎาคม 2566(BS=2540) 0.00 3,000.00 3,940.00
15 04 กันยายน 2566 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน สิงหาคม 2566(BS=3059) 0.00 3,150.00 790.00
16 28 กันยายน 2566 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน กันยายน 2566(BS=3767) 0.00 790.00 0.00
รวม 33,500.00 33,500.00 0.00