โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 30,000.00 0.00 30,000.00
2 03 มกราคม 2566 ค่าซ่อมแซม บำรุง รักษาเครื่องปรับอากาศ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ธันวาคม 2565 จำนวน 20 เครื่อง จำนวนเงิน 27,850 บาท นำไปตัดจ่ายในรายการค่าวัสดุแล้ว 0.00 0.00 30,000.00
3 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 10,000.00 0.00 40,000.00
4 12 มิถุนายน 2566 ค่าซ่อมแซมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 19 เครื่อง 0.00 28,900.00 11,100.00
5 03 สิงหาคม 2566 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (17300 = บอ.652/ 10,000 + บอ 207/7,300) 0.00 10,000.00 1,100.00
6 28 สิงหาคม 2566 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (บอ.16/010010 = 1100 บอ.16/015015 = 3900 รวม 5000 บาท) 0.00 1,100.00 0.00
รวม 40,000.00 40,000.00 0.00