โครงการ/รายการ ค่าวัสดุน้ำมันเชืื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าวัสดุน้ำมันเชืื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 200,000.00 0.00 200,000.00
2 27 ธันวาคม 2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2565(BS=137) 0.00 13,486.60 186,513.40
3 27 ธันวาคม 2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พฤศจิกายน 2565(BS=271) 0.00 32,455.40 154,058.00
4 23 มกราคม 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ธันวาคม 2565(BS=542) 0.00 17,227.20 136,830.80
5 15 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มกราคม 2566(BS=904) 0.00 20,829.30 116,001.50
6 20 มีนาคม 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กพ. 2566(BS=1100) 0.00 36,014.40 79,987.10
7 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 20,000.00 0.00 99,987.10
8 17 เมษายน 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2566(BS=1393) 0.00 34,512.90 65,474.20
9 06 มิถุนายน 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน เมษายน 2566(BS=1761) 0.00 8,174.80 57,299.40
10 21 มิถุนายน 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พฤษภาคม 2566(BS=2028) 0.00 30,295.30 27,004.10
11 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 80,000.00 0.00 107,004.10
12 19 กรกฎาคม 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน 2566 (BS= 2373) 0.00 7,000.00 100,004.10
13 19 กรกฎาคม 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน 2566 (BS= 2374) 0.00 20,000.00 80,004.10
14 19 กรกฎาคม 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน 2566 (BS= 2375) 0.00 2,837.60 77,166.50
15 07 สิงหาคม 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กรกรฎาคม 2566(BS=2624) 0.00 26,439.10 50,727.40
16 01 กันยายน 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน สิงหาคม 2566(BS=3646) 0.00 40,237.70 10,489.70
17 28 กันยายน 2566 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กันยายน 2566(BS=3926) 0.00 10,485.60 4.10
รวม 300,000.00 299,995.90 4.10