โครงการ/รายการ ค่าวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 150,000.00 0.00 150,000.00
2 11 พฤศจิกายน 2565 ค่าจัดซื้อพวงมาลา คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ วันที่ 13 ตุลาคม 2565(BS=9) 0.00 2,000.00 148,000.00
3 11 พฤศจิกายน 2565 ค่าจัดซื้อพวงมาลา คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 23 ตุลาคม 2565(BS=10) 0.00 2,000.00 146,000.00
4 24 พฤศจิกายน 2565 ค่าจัดซื้อวัสดุตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox Laser P375DW จำนวน 2 กล่อง(BS=100) 0.00 7,540.00 138,460.00
5 24 พฤศจิกายน 2565 ค่าจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (BS=104) 0.00 2,000.00 136,460.00
6 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 49,299.00 0.00 185,759.00
7 25 เมษายน 2566 ค่าจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565(BS=262) 0.00 2,000.00 183,759.00
8 25 เมษายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (BS=266) 0.00 7,478.00 176,281.00
9 25 เมษายน 2566 ค่าจัดซื้อฮาร์ดดิส SSD ขนาด 128GB จำนวน 11 ตัว (BS=283) 0.00 14,190.00 162,091.00
10 25 เมษายน 2566 ค่าจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้และพานธูปเทียนแพกรวยกระทงผ้าประดิษฐ์(BS=336) 0.00 5,700.00 156,391.00
11 25 เมษายน 2566 ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน จำนวน 1 งาน (BS=448) 0.00 27,850.00 128,541.00
12 25 เมษายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ(BS=522) 0.00 54,535.00 74,006.00
13 25 เมษายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (BS=711) 0.00 4,180.00 69,826.00
14 25 เมษายน 2566 ค่าซื้อหมึกเติมสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON PIXMA G2010 (ดำ,ฟ้า,ชมพู,เหลือง) จำนวน 4 ขวด(BS=712) 0.00 1,000.00 68,826.00
15 25 เมษายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ(BS=716) 0.00 3,200.00 65,626.00
16 25 เมษายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ(BS=1186) 0.00 16,327.00 49,299.00
17 25 พฤษภาคม 2566 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 0.00 1,470.00 47,829.00
18 25 พฤษภาคม 2566 ค่าวัสดุจัดเตรียมสถานที่ลงนามถวายพระพรฯ 0.00 3,919.00 43,910.00
19 25 พฤษภาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ(BS=1198) 0.00 939.00 42,971.00
20 25 พฤษภาคม 2566 ค่าจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดและพานต้นกุ่ม งานกิจกรรมวัดมรดกน่านฯ(BS=1387) 0.00 4,000.00 38,971.00
21 25 พฤษภาคม 2566 ค่าจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 2 พาน(BS=1388) 0.00 4,000.00 34,971.00
22 25 พฤษภาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์และชุดสร้างภาพ จำนวน 3 รายการ (BS=1397) 0.00 29,407.00 5,564.00
23 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 100,701.00 0.00 106,265.00
24 29 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อกรอบรูปพระสังฆราช จำนวน 1 ภาพ 0.00 550.00 105,715.00
25 29 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์พระสังฆราช จำนวน 15 ผืน 0.00 750.00 104,965.00
26 29 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 0.00 8,148.00 96,817.00
27 29 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 0.00 1,757.00 95,060.00
28 29 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กระจายสัญญาณและอะแดเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0.00 7,120.00 87,940.00
29 29 สิงหาคม 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 0.00 20,801.00 67,139.00
30 29 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อ Drum สำหรับเครืื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P375 dw จำนวน 1 รายการ 0.00 5,280.00 61,859.00
31 29 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 0.00 28,986.00 32,873.00
32 29 สิงหาคม 2566 ค่าจัดซื้อป้ายชื่อตั้งโต๊ะ 2 ด้าน จำนวน 20 อัน 0.00 2,600.00 30,273.00
33 05 กันยายน 2566 ค่าจัดซื้อกรอบรูป จำนวน 14 อัน 0.00 1,680.00 28,593.00
34 05 กันยายน 2566 ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P375 dw จำนวน 6 กล่อง 0.00 23,820.00 4,773.00
35 19 กันยายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 0.00 3,690.00 1,083.00
36 25 กันยายน 2566 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 0.00 500.00 583.00
รวม 300,000.00 299,417.00 583.00