โครงการ/รายการ ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 1,000.00 0.00 1,000.00
รวม 1,000.00 0.00 1,000.00