โครงการ/รายการ ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 50,000.00 0.00 50,000.00
2 25 สิงหาคม 2566 ค่าซ่อมแซมฉากกั้นห้อง PVC ห้องประชุมเวทีวิชาการ 0.00 48,500.00 1,500.00
3 05 กันยายน 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 31,600.00 0.00 33,100.00
4 06 กันยายน 2566 ค่าซ่อมแซมประตูห้องทำงานและเปลี่ยนกุญแจห้องทำงาน (เปลี่ยนโช๊คบานสวิงห้องกลุ่มนโยบายและแผน , ห้อง ผอ.เขต , ห้อง ตสน. , ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล เปลี่ยนกุญแจบานประตู ห้องกลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศฯ ,ห้อง ผอ.เขต) 0.00 21,600.00 11,500.00
5 06 กันยายน 2566 ค่าจ้างซ่อมแซม ติดตั้งลวดตาข่ายป้องกันนกทำรัง ในช่องชายคา (อาคารคุณากรและอาคารคุณาลัย) 0.00 10,000.00 1,500.00
รวม 81,600.00 80,100.00 1,500.00