โครงการ/รายการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 30,000.00 0.00 30,000.00
2 09 มกราคม 2566 ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ น.ส.นันทิวัน แสงเนตร 0.00 800.00 29,200.00
3 17 มกราคม 2566 ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ 0.00 2,980.00 26,220.00
4 07 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าซ่อมแซมเก้าอี้ทำงาน หมายเลข 10/58 (นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน) 0.00 1,000.00 25,220.00
5 14 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 0.00 9,200.00 16,020.00
6 07 มีนาคม 2566 ค่าซ่อมแซมไมค์โครโฟน ห้องประชุมเวทีวิชาการ 0.00 900.00 15,120.00
7 17 เมษายน 2566 รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ครั้งที่ 2/2566 20,000.00 0.00 35,120.00
8 18 เมษายน 2566 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Internet 0.00 19,500.00 15,620.00
9 15 พฤษภาคม 2566 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Internet (กลุ่มนิเทศฯ) 0.00 7,570.00 8,050.00
10 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 9,750.00 0.00 17,800.00
11 06 กรกฎาคม 2566 ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น 4002i รหัส 7430-003-0001.04 0.00 17,800.00 0.00
12 06 กันยายน 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 2,130.00 0.00 2,130.00
13 06 กันยายน 2566 ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP T300 /เปลี่ยนชุดปั้มหมึก (ศน.วัชรพงค์ โนทะนะ) 0.00 1,050.00 1,080.00
14 06 กันยายน 2566 ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP T300 /เปลี่ยน Power Supply (นางธนพรรณ กุลาวาไชย) 0.00 1,080.00 0.00
รวม 61,880.00 61,880.00 0.00