โครงการ/รายการ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 20,000.00 0.00 20,000.00
2 25 พฤศจิกายน 2565 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองโซล่า กรองเครื่อง รถทะเบียน บน.7078 น่าน 0.00 2,330.00 17,670.00
3 07 มีนาคม 2566 ซ่อมบำรุงรถ นข 1779 น่าน (เปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง สลับยาง ถ่วงล้อ) 0.00 1,820.00 15,850.00
4 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 10,000.00 0.00 25,850.00
5 28 มิถุนายน 2566 ซ่อมแซมยานพาหนะ กข 9056 น่าน (ยอดเต็ม 22,225 ตัดยอด บอ.16/003003 = 1,850 บอ.16/004004 = 375 บอ352/002 = 20,000) 0.00 375.00 25,475.00
6 30 มิถุนายน 2566 ค่าซ่อมแซมรถ บน 762 น่าน เปลี่ยนแบตเตอรี่ + เชื่อมถังพักน้ำ+ติดตั้งตั้งตัวใหม่ 0.00 3,700.00 21,775.00
7 27 กรกฎาคม 2566 เปลี่ยนยางรถตู้ นข 2332 น่าน 4 เส้น 0.00 14,600.00 7,175.00
8 25 สิงหาคม 2566 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ นข 9056 น่าน (เปลี่ยนยางรถยนต์) (บอ.619/002002 = 10,000 บอ.352/003003 = 4600) 0.00 4,600.00 2,575.00
รวม 30,000.00 27,425.00 2,575.00