โครงการ/รายการ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 40,000.00 0.00 40,000.00
2 09 มกราคม 2566 ซ่อมบำรุงรถยนต์ กง 5101 น่าน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง ผ้าดีสเบรคหน้า 0.00 5,220.00 34,780.00
3 09 มกราคม 2566 ซ่อมบำรุงรถตู้ นข 1779 น่าน / เปลี่ยนแบตเตอรี่ 0.00 3,500.00 31,280.00
4 13 กุมภาพันธ์ 2566 ซ่อมแซมยานพาหนะ กข 9056 น่าน 3,380 บาท นข2332 น่าน 4,260 บาท 0.00 7,640.00 23,640.00
5 07 มีนาคม 2566 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ รถราชการ กง 5101 น่าน 0.00 3,450.00 20,190.00
6 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 20,000.00 0.00 40,190.00
7 28 มิถุนายน 2566 ซ่อมแซมรถ บน 7078 น่าน 0.00 18,340.00 21,850.00
8 28 มิถุนายน 2566 ซ่อมแซมยานพาหนะ กข 9056 น่าน (ยอดเต็ม 22,225 ตัดยอด บอ.16/003003 = 1,850 บอ.16/004004 = 375 บอ352/002 = 20,000) 0.00 21,850.00 0.00
9 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 10,000.00 0.00 10,000.00
10 25 สิงหาคม 2566 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ นข 9056 น่าน (เปลี่ยนยางรถยนต์) (บอ.619/002002 = 10,000 บอ.352/003 = 4600) 0.00 10,000.00 0.00
11 06 กันยายน 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566 4,320.00 0.00 4,320.00
12 06 กันยายน 2566 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ นข 1779 น่าน (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง /กรองน้ำมันเครื่อง/ตรวจเช็คเบรค คลัช 0.00 1,820.00 2,500.00
13 06 กันยายน 2566 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ นข 2332 น่าน (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองดีเซล) 0.00 2,500.00 0.00
รวม 74,320.00 74,320.00 0.00