โครงการ/รายการ ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 200,000.00 0.00 200,000.00
2 09 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผุู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) จ.พิษณุโลก วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 0.00 2,688.00 197,312.00
3 09 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.เชียงราย เขต 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 0.00 4,300.00 193,012.00
4 09 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเวียงสา 2 0.00 840.00 192,172.00
5 24 พฤศจิกายน 2565 ค่าพาหนะในการเดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การเสนอขอรับเครื่องราชฯ วันที่ 29-30 พย 65 0.00 6,000.00 186,172.00
6 24 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรีนที่ 2/2565 กลุ่ม รร.นาน้อย 3 0.00 600.00 185,572.00
7 25 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประชุมสัมมนาส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายการศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ณ จ.เชียงใหม่ วันที่ 28-30 พย 65 0.00 2,440.00 183,132.00
8 25 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเมือง 2 0.00 480.00 182,652.00
9 25 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนาหมื่น 2 0.00 480.00 182,172.00
10 25 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม รร.ภูเพียง 1 0.00 736.00 181,436.00
11 25 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม รร.นาน้อย 2 0.00 600.00 180,836.00
12 25 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม รร.เวียงสา 3 0.00 1,440.00 179,396.00
13 29 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเวียงสา 1 0.00 600.00 178,796.00
14 29 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเมือง 3 0.00 360.00 178,436.00
15 29 พฤศจิกายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม รร.แม่จริม 0.00 1,560.00 176,876.00
16 07 ธันวาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 2-4 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.00 16,780.00 160,096.00
17 09 ธันวาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองตามรอยพระยุคลบาทฯ จ.เชียงราย วันที่ 14-15 ธค 65 0.00 2,432.00 157,664.00
18 26 ธันวาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 กลุ่มเวียงสา 4 0.00 1,488.00 156,176.00
19 03 มกราคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวม ในวันที่ 9-11 ธค 65 ณ โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ท แอนสปา พัทยา จ.ชลลุรี 0.00 4,580.00 151,596.00
20 03 มกราคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 19-22 พย 65 รร.เดอะพาลาสโซ กทม. 0.00 20,582.00 131,014.00
21 03 มกราคม 2566 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของนางสุพรรณิการ์ ผาลา 0.00 17,164.00 113,850.00
22 13 มกราคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะไปราชการประชุมโครงการบูรณาความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ รร.บางกอกพาเลศ กทม. วันที่ 16-18 ธค 65 0.00 3,416.00 110,434.00
23 13 มกราคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนร่วม วันที่ 24-26 ธค 65 ณ รร.ปริ้นพาเลส กทม. 0.00 1,900.00 108,534.00
24 17 มกราคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 0.00 4,300.00 104,234.00
25 23 มกราคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี ประจำปี 2565" ณ หอประชุมคุรุสภาพ กทม. วันที่ 17 มค 66 0.00 3,862.00 100,372.00
26 27 มกราคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะเดินทางไปร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ครู ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมฯ วันที่ 16-19 มค 66 ณ รร.บางกอกพาเลศ กทม. (นายชัชชวาล ลักษณะ รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร) 0.00 2,113.00 98,259.00
27 27 มกราคม 2566 ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการร่วมรับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2565 ระดับประเทศ วันที่ 16 มค 66 ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กทม. (นางกมลทิพย์ เพชรสุภา) 0.00 3,000.00 95,259.00
28 31 มกราคม 2566 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน วันที่ 27 กพ 66 - 1 มีค 66 ณ รร.ปริ้นพาเลส กทม. 0.00 15,000.00 80,259.00
29 08 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา วันที่ 18-22 มค 66 ณ รร.บางกอกพาเลศ กทม. / น.ส.นงนุช จำปารัตน์ 0.00 1,084.00 79,175.00
30 08 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิ การทางการศึกษา" วันที่ 12-15 มค 66 ณ รร.บางกอกพาเลส กทม. /นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ 0.00 2,861.00 76,314.00
31 13 กุมภาพันธ์ 2566 ยืมเงินเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 นางรุ่งนภา ธิศรี วันที่ 18-22 กพ 66 0.00 10,720.00 65,594.00
32 13 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางเข้ารับรางวัลครูดีในดวงใจ นางบุญศิริ ดวงใจ วันที่ 16 มค 66 ณ หอประชุมคุรุสภา กทม. 0.00 4,470.00 61,124.00
33 23 กุมภาพันธ์ 2566 ยืมเงินไปราชการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 วันที่ 28 กพ 66 / นายไชยยศ คำสังวาลย์ 0.00 3,808.00 57,316.00
34 07 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการฝึกอรบมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือวชิรายุธ จ.ชลบีรี ในระว่างวันที่ 14-18 มีค 66 0.00 6,488.00 50,828.00
35 08 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เดินทางไปราชการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ 0.00 9,856.00 40,972.00
36 08 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประชุมเสริมสร้างความรูู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของ กคศ. วันที่ 15-16 มีนาคม 2566 0.00 3,495.00 37,477.00
37 14 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รอง ผอ.รร.บ้านสองแคว 0.00 240.00 37,237.00
38 20 มีนาคม 2566 ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ศึกษาธิการภาค 16 จังหวัดเชียงราย 0.00 1,760.00 35,477.00
39 21 มีนาคม 2566 ค่าพาหนะเดินทางเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13 วันที่ 23 มีค 66 - 5 เมย.66 (ยืมเงิน 8086 บาท เบิกเพิ่ม 1700 บาท รวม 9786 บาท) 0.00 9,786.00 25,691.00
40 21 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประเมินห้องเรียนคุณภาพ รร.ในกลุ่มเวียงสา 2 วันที่ 10 มีค 66 0.00 812.00 24,879.00
41 21 มีนาคม 2566 ค่าเบี้ยไปราชการประเมินข้าราชการครูให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. / ศน.ศิริรัตน์ 0.00 240.00 24,639.00
42 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 50,000.00 0.00 74,639.00
43 23 มีนาคม 2566 ค่าพาหนะเดินทางไปราชการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13 วันที่ 10-20 มีนาคม 2566 0.00 6,618.00 68,021.00
44 23 มีนาคม 2566 ค่าพาหนะเดินทางไปราชการคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครููมีวิทยฐานะชำนาญการ รายนางสาวปภาณิน ธรรมลังกา ครู รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร วันที่ 17 มีค 66 0.00 856.00 67,165.00
45 10 เมษายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความสามารถพื้นฐานและช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียนฯ วันที่ 16-18 มีค 66 0.00 2,234.00 64,931.00
46 18 เมษายน 2566 ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 วันที่ 20 เมย 66 - 31 พค 66 (อบรม นบศ.) 0.00 6,518.00 58,413.00
47 27 เมษายน 2566 ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ วันที่ 21 เมย 66 0.00 2,290.00 56,123.00
48 01 พฤษภาคม 2566 ยืมเงินไปราชการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง สัปดาห์ที่ 7-8 (วันที่ 1-10 พค 66) นางสาวรุ่งนภา ธิศรี (ยืม 6886 เบิกเพิ่ม 2900 รวม 9786) 0.00 9,786.00 46,337.00
49 15 พฤษภาคม 2566 เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเพิ่มเติม นางรุ่งนภา ธิศรี (ยืม 6518 บาท เบิกเพิ่ม 2343 บาท) 19-27 เมย 66 0.00 2,343.00 43,994.00
50 15 พฤษภาคม 2566 ยืมเงินค่าพาหนะเดินทางไปเข้ารับการพัฒนา นบศ.สัปดาห์ที่ 9-10 (16 -24 พค 66) (ยืม 6886 เบิกเพิ่ม 700 รวม 7586) 0.00 7,586.00 36,408.00
51 16 พฤษภาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน วันที่ 23-26 พค 66 ณ รร.ริเวอร์ไซต์ กทม. 0.00 4,883.00 31,525.00
52 25 พฤษภาคม 2566 ค่าเบี้ยงเลี้ยงไปราชการคณะติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่ม รร.เวียงสา 2 วันที่ 16,18,19 พค 66 0.00 1,080.00 30,445.00
53 26 พฤษภาคม 2566 ยืมเงินค่าพาหนะเดินทางไปเข้ารับการพัฒนา นบศ. สัปดาห์ที่ 11 (29-31 พค 66) 0.00 6,886.00 23,559.00
54 29 พฤษภาคม 2566 ค่าพาหนะเดินทางไปประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ รร.บางกอกพาเลส วันที่ 17-18 พค 66 รองพิเชษฐ์ 7879 0.00 7,879.00 15,680.00
55 06 มิถุนายน 2566 เบิกค่าขนย้าย นายกรเอก มิ่งศรี มาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 วันที่ 27 เมย 66 0.00 9,660.00 6,020.00
56 06 มิถุนายน 2566 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (ปรับลดการจัดสรรจากรายการค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 50,000 (35,000+15,000) 35,000.00 0.00 41,020.00
57 12 มิถุนายน 2566 ยืมเงินไปราชการประชุมสัมนานาเสริมความรู้ฯ การใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังฯ ณ หอประชุม รร.นวมินทราชูทิศ จ.เชียงใหม่ วันที 19 มิย 66 0.00 3,829.00 37,191.00
58 12 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่ม รร.เมือง 1 วันที่ 29 พค 66 (นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ นายไชยยศ คำสังวาลย์ นายณรงค์ศักดิ์ เชื้้อหมอ น.ส.นัฐพร ท้าวคำพุ นางลำเนาว์ ชัยคำ นายรัศมี มาณกิจ) 0.00 720.00 36,471.00
59 12 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่ม รร.แม่จริม วันที่ 22-23-24 พค 66 (นายกรเอก มิ่งศรี นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม นายนิรันดร์ มงคล นางรุ่งอรุณ ตันดี นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง นายเกรียงไกร จักริลา 0.00 2,040.00 34,431.00
60 12 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่ม รร.เมือง 3 วันที่ 16-19 พค 66 (นายอภิสิทธิ์ สอนทะ นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ นางวราภรณ์ ศิริร นายยุทธพงษ์ ป่องนัน) 0.00 1,436.00 32,995.00
61 12 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่ม รร.นาหมื่น 1 วันที่ 17 มีค 66 (นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ นายปิยะ จะเฮิง นางอัมพร อินมงคล นายเกรียงไกร จักริลา) 0.00 960.00 32,035.00
62 12 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่ม รร.นาหมื่น 2 วันที่ 16 ดค 66 (นายกรเอก มิ่งศรี นางชุลีกร เชียงปะละ นายวิทยา ใจแก้ว นายยุทธพงษ์ ป่องนัน 0.00 960.00 31,075.00
63 12 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่ม รร.เวียงสา 3 วันที่ 22,24, 25 พค 66 (นายสุวิทย์ ผูกจิต นางนรากร เพ็งผ่อง นายบรม ทองสุข นายรัศมี มาณกิจ 0.00 1,920.00 29,155.00
64 21 มิถุนายน 2566 เบิกค่าพาหนะไปราชการรับการพัฒนา นบส. ในระหว่างวันที่ 8-10 มิย 66 และ 11-17 มิย 66 0.00 7,536.00 21,619.00
65 21 มิถุนายน 2566 ยืมเงินไปราชการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ในวันที่ 22-24 มิย 66 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี 0.00 6,886.00 14,733.00
66 28 มิถุนายน 2566 ยืมเงินไปราชการคณะกรรมการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตฯ (รองพิเชษฐ์ + นายไชยยศ) วันที่ 3-4 กค 66 ณ สพป.เชียงราย เขต 1 0.00 4,120.00 10,613.00
67 30 มิถุนายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ื 1/2566 กลุ่มโรงเรียนภูเพียง 1 0.00 1,080.00 9,533.00
68 03 กรกฎาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการของนักจิตวิทยาเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 0.00 4,560.00 4,973.00
69 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 80,000.00 0.00 84,973.00
70 06 กรกฎาคม 2566 ยืมเงินไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันที่ 23-27 กค 2566 จ.สกลนคร 0.00 13,890.00 71,083.00
71 06 กรกฎาคม 2566 ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทนเรียนการจัดการเรียนรวม วันที่ 29 มิย -1 กค 2566 จ.นครนายก 0.00 2,459.50 68,623.50
72 07 กรกฎาคม 2566 ยืมเงินไปราชการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 1-13 กค 2566 จ.ชลบุรี 0.00 17,580.00 51,043.50
73 11 กรกฎาคม 2566 ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารปีการศึกษา 2566 วันที่ 22-23 พค 66 รร.เอวาน่าแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ กทม. 0.00 843.00 50,200.50
74 12 กรกฎาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการร่วมรับคำปรึกษา แนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ นายกรเอก มิ่งศรี วันที่ 25 กค 66 0.00 2,560.00 47,640.50
75 12 กรกฎาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง วันที่ 16-21 กค 66 0.00 7,360.00 40,280.50
76 20 กรกฎาคม 2566 ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ น.ส.รุ่งนภา ธิศรี โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง วันที่ 28 มิย 66 - 6 กค 66 (ค่าเครื่องไปเชียงราย) 0.00 3,943.00 36,337.50
77 20 กรกฎาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 16 วันที่ 24-25 กค 66 ณ รร.ไดมอนด์ปารค์รีสอร์ท จ.เชียงราย 0.00 2,560.00 33,777.50
78 26 กรกฎาคม 2566 ยืมเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 5-6 สค 66 / นายวัชรพงค์ โนทะนะ 0.00 9,408.00 24,369.50
79 26 กรกฎาคม 2566 ยืมเงินไปราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) สู่สมรรถนะผู้เรียน วันที่ 6-10 สค 66 / นายพุฒิพงค์ วงศ์นันท์ 0.00 7,242.00 17,127.50
80 03 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยฯ /นางดวงตา ลำลึก 0.00 1,800.00 15,327.50
81 03 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยงเลี้ยงเดินทางไปราชการคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่ม รร.เวียงสา 4 0.00 840.00 14,487.50
82 04 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน วันที่ 27-31 สค 2566 ณ จังหวัดอุดรธานี 0.00 9,115.00 5,372.50
83 23 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการของคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนป่าแลวหลวง /บ้านศรีนาม่าน/ศรีบุญเรือง/บ้านน้ำเกี๋ยน/บ้านท่ามงคล วันที่ 11 สค 66 0.00 480.00 4,892.50
84 30 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะไปราชการเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลฯ วันที่ 14-18 สค 66 ณ จ.นครนายก (สพฐ.จัดสรร 5,000 บาท เบิกเพิ่มอีก 177 บาท) 0.00 177.00 4,715.50
รวม 365,000.00 360,284.50 4,715.50