โครงการ/รายการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 30,000.00 0.00 30,000.00
2 06 มิถุนายน 2566 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) วันที่ 26 พฤษภาคม 2566(BS=1637) 0.00 5,660.00 24,340.00
3 21 มิถุนายน 2566 ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ในวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2566 (ยืมเงิน 14240 บาท คืนเงินยืม 2200) 0.00 12,040.00 12,300.00
4 13 กรกฎาคม 2566 ยืมเงินค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. (ยืม 19000 เบิกจากงบประจำ บอ.16/001001 = 12300 งบพัฒนา บอ.352/028028 = 1050 บอ.619/026026 = 5650) 0.00 12,300.00 0.00
รวม 30,000.00 30,000.00 0.00