โครงการ/รายการ ค่าไปรษณีย์โทรเลข ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าไปรษณีย์โทรเลข ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 40,000.00 0.00 40,000.00
2 15 พฤศจิกายน 2565 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.ย. 2565 (TOT)(BS=80) 0.00 5,953.00 34,047.00
3 19 มกราคม 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน พ.ย.65(BS=457) 0.00 5,772.00 28,275.00
4 19 มกราคม 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ธ.ค.65(BS=480) 0.00 8,062.00 20,213.00
5 17 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ม.ค.66(BS=956) 0.00 10,058.00 10,155.00
6 17 มีนาคม 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.พ.66(BS=1098) 0.00 10,155.00 0.00
7 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 30,000.00 0.00 30,000.00
8 19 เมษายน 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน มี.ค.66(BS=1353) 0.00 6,066.00 23,934.00
9 19 พฤษภาคม 2566 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน เม.ย.66(BS=1471) 0.00 14,664.01 9,269.99
10 19 พฤษภาคม 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน เม.ย.66(BS=1573) 0.00 3,880.00 5,389.99
11 21 มิถุนายน 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน พ.ค.66(BS=1967) 0.00 5,389.99 0.00
12 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 20,000.00 0.00 20,000.00
13 19 กรกฎาคม 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน กค.66(BS=2376) 0.00 11,311.77 8,688.23
14 19 กรกฎาคม 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน มิย .66(BS=2377) 0.00 5,262.00 3,426.23
15 09 สิงหาคม 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.ค.66(BS=2710) 0.00 3,426.23 0.00
รวม 90,000.00 90,000.00 0.00