โครงการ/รายการ ค่าโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 30,000.00 0.00 30,000.00
2 15 พฤศจิกายน 2565 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.ย. 2565 (TOT)(BS=76) 0.00 2,759.01 27,240.99
3 15 พฤศจิกายน 2565 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ต.ค.2565 (AIS)(BS=85) 0.00 961.93 26,279.06
4 19 มกราคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน พ.ย.2565 (AIS)(BS=141) 0.00 961.93 25,317.13
5 19 มกราคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ต.ค. 2565 (TOT)(BS=166) 0.00 2,860.44 22,456.69
6 19 มกราคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ธ.ค.2565 (AIS)(BS=400) 0.00 961.93 21,494.76
7 19 มกราคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน พ.ย. 2565 (TOT)(BS=456) 0.00 3,644.33 17,850.43
8 09 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ม.ค.2566 (AIS)(BS=635) 0.00 961.93 16,888.50
9 09 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ธันวาคม 2565 (TOT)(BS=637) 0.00 2,964.12 13,924.38
10 09 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ม.ค. 2566 (TOT)(BS=1057) 0.00 3,574.35 10,350.03
11 17 มีนาคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.พ.2566 (AIS)(BS=957) 0.00 961.93 9,388.10
12 17 มีนาคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.พ. 2566 (TOT)(BS=1203) 0.00 2,934.44 6,453.66
13 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 10,000.00 0.00 16,453.66
14 19 เมษายน 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน มี.ค.2566 (AIS)(BS=1283) 0.00 961.93 15,491.73
15 19 พฤษภาคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน เม.ย.2566 (AIS)(BS=1479) 0.00 961.93 14,529.80
16 19 พฤษภาคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน มี.ค. 2566 (TOT)(BS=1579) 0.00 3,258.97 11,270.83
17 31 พฤษภาคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน พ.ค.2566 (AIS)(BS=1799) 0.00 961.93 10,308.90
18 31 พฤษภาคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน เม.ย. 2566 (TOT)(BS=1848) 0.00 4,260.16 6,048.74
19 05 มิถุนายน 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน พ.ค. 2566 (TOT)(BS=2182) 0.00 2,672.98 3,375.76
20 21 มิถุนายน 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน พ.ค.66(BS=1968) 0.00 408.01 2,967.75
21 03 กรกฎาคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน มิ.ย.2566 (AIS)(BS=2183) 0.00 961.93 2,005.82
22 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 10,000.00 0.00 12,005.82
23 05 กรกฎาคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน มิ.ย. 2566 (TOT)(BS=2617) 0.00 3,921.02 8,084.80
24 07 สิงหาคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.ค. 2566 (AIS)(BS=2444) 0.00 961.93 7,122.87
25 08 สิงหาคม 2566 ค่าบริการไปรษณีย์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.ค.66(BS=2711) 0.00 4,021.77 3,101.10
26 15 สิงหาคม 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.ค. 2566 (TOT)(BS=3080) 0.00 2,057.21 1,043.89
27 05 กันยายน 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ส.ค.2566 (AIS)(BS=3076) 0.00 209.04 834.85
28 21 กันยายน 2566 ค่าโทรศัพท์ สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.ค. 2566 (TOT)(BS=3079) 0.00 454.69 380.16
รวม 50,000.00 49,619.84 380.16