โครงการ/รายการ ค่าน้ำประปา ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าน้ำประปา ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 พฤศจิกายน 2565 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 40,000.00 0.00 40,000.00
2 15 พฤศจิกายน 2565 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565(BS=81) 0.00 1,800.00 38,200.00
3 15 พฤศจิกายน 2565 ค่าน้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 เดือน พ.ย.65 (BS=82) 0.00 10,380.87 27,819.13
4 15 พฤศจิกายน 2565 ค่าน้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 เดือน ต.ค.65 (BS=86) 0.00 9,380.16 18,438.97
5 19 มกราคม 2566 ค่าน้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 เดือน ธ.ค.65 (BS=259) 0.00 10,031.79 8,407.18
6 17 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าน้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 เดือน ม.ค.66 (BS=483) 0.00 8,407.18 0.00
7 21 มีนาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 30,000.00 0.00 30,000.00
8 19 พฤษภาคม 2566 ค่าน้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 เดือน เมษายน 66 (BS=1382) 0.00 14,709.56 15,290.44
9 31 พฤษภาคม 2566 ค่าน้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 เดือน พ.ค.66 (BS=1572) 0.00 15,058.65 231.79
10 05 กรกฎาคม 2566 จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 (สพฐ. จัดสรรครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท) 10,000.00 0.00 10,231.79
11 19 กรกฎาคม 2566 ค่าน้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 เดือน มิย.66 (BS=2224) 0.00 9,915.42 316.37
รวม 80,000.00 79,683.63 316.37