โครงการ/รายการ ค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 11 กันยายน 2566 เบิกค่าเช่าบ้านรายนายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 0.00 30,000.00 -30,000.00
2 11 กันยายน 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 30,000.00 0.00 0.00
รวม 30,000.00 30,000.00 0.00