โครงการ/รายการ บอ.625 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.625 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 50,700.00 0.00 50,700.00
2 16 สิงหาคม 2566 ยืมเงินไปราชการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองของกรมบังคับคดี วันที่ 21 สค 2566 - 1 กย 2566 0.00 28,131.00 22,569.00
3 18 สิงหาคม 2566 ยืมเงินไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 27-29 สค 2566 0.00 9,160.00 13,409.00
4 22 สิงหาคม 2566 ยืมเงินไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล วันที่ 30 สค 2566 - 2 กย 2566 ณ จ.เพชรบุรี 0.00 8,749.00 4,660.00
5 23 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและถอดประสบการณ์การบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมฯ วันที่ 27-28 สค 66 0.00 3,840.00 820.00
รวม 50,700.00 49,880.00 820.00