โครงการ/รายการ บอ.573 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.573 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 1,780.00 0.00 1,780.00
2 22 กันยายน 2566 ยืมเงินไปราชการเพื่อร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ณ รร.ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.เชียงราย วันที่ 27 กย 66 0.00 1,280.00 500.00
รวม 1,780.00 1,280.00 500.00