โครงการ/รายการ บอ.554 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.554 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 1,484.00 0.00 1,484.00
2 27 กันยายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ กตปน. นิเทศ ติดตาม รร. ในกลุ่ม รร.ภูเพียง 0.00 1,440.00 44.00
รวม 1,484.00 1,440.00 44.00