โครงการ/รายการ บอ.517 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.517 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 660.00 0.00 660.00
2 23 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ รร.บ้านสบยาง/บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)/ชุมชนบ้านใหม่ วันที่ 31 พค 2566 0.00 600.00 60.00
รวม 660.00 600.00 60.00