โครงการ/รายการ บอ.526 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.526 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 479.00 0.00 479.00
2 18 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนฯ วันที่ 16-18 สค 66 (6500 + 418) 0.00 418.00 61.00
รวม 479.00 418.00 61.00