โครงการ/รายการ บอ.493 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.493 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 2,116.00 0.00 2,116.00
2 27 กันยายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่ม รร.เวียงสา 3 0.00 1,320.00 796.00
รวม 2,116.00 1,320.00 796.00