โครงการ/รายการ บอ.391 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.391 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 960.00 0.00 960.00
2 25 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ รร.บ้านป่าหุ่ง วันที่ 8 สค 66 0.00 960.00 0.00
รวม 960.00 960.00 0.00