โครงการ/รายการ บอ.388 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.388 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 500.00 0.00 500.00
2 25 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย น.ส.สุนิทรา คำสุหล้า รร.บ้านหนองห้าฯ น.ส.ขวัญนภา ปันทิพย์ รร.บ้านห้วยเลา วันที่ 25 พค 66 , 22 สค 66 0.00 480.00 20.00
รวม 500.00 480.00 20.00