โครงการ/รายการ บอ.307 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.307 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 5,540.00 0.00 5,540.00
2 15 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะไปราชการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน วันที่ 13-14 กย 2566 กทม. 0.00 5,050.00 490.00
3 22 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการในการเดินทางไปราชการประเมินเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยอย่างเข้ม รร.บ้านปิงใน รร.บ้านน้ำแพระ กลุ่ม รร.นาหมื่น 2 วันที่ 11 สค 66 0.00 480.00 10.00
รวม 5,540.00 5,530.00 10.00