โครงการ/รายการ บอ.207 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.207 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 38,089.24 0.00 38,089.24
2 10 สิงหาคม 2566 ยืมเงินไปราชการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน วันที่ 19-23 สิงหาคม 2566 ณ รร.ริเวอร์ไซค์ กทม. / นางวรพรรณ ภัทรกรณ์ 0.00 5,828.00 32,261.24
3 29 สิงหาคม 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ วันที่ 19-23 สค 66 ณ รร.ริเวอร์ไซต์ กทม. (นายรัฐพงศ์ ปุริสาท) 0.00 3,444.00 28,817.24
4 27 กันยายน 2566 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 1981 (เปลี่ยนแบตเตอรี่) 0.00 3,200.00 25,617.24
5 27 กันยายน 2566 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กลุ่มอำนวยการ 0.00 5,040.00 20,577.24
6 28 กันยายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงศึกษานิเทศก์ไปราชการเพื่อประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครู 0.00 1,080.00 19,497.24
7 28 กันยายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเพื่อประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกล วPA กลุ่ม รร.นาหมื่น 2 0.00 2,880.00 16,617.24
8 29 กันยายน 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน PA ตำแหน่งครู 0.00 3,136.00 13,481.24
รวม 38,089.24 24,608.00 13,481.24