โครงการ/รายการ บอ.207 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.207 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 20,000.00 0.00 20,000.00
2 03 สิงหาคม 2566 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (17300 = บอ.652/ 10,000 + บอ 207/7,300) 0.00 7,300.00 12,700.00
3 03 สิงหาคม 2566 ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล จำนวน 2 เครื่อง 0.00 10,000.00 2,700.00
4 03 สิงหาคม 2566 ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ RICOH หมายเลขเครื่อง 7440-010-0001.231 กลุ่มนโยบายและแผน 0.00 600.00 2,100.00
5 11 กันยายน 2566 ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ HD LaserJet P1102 รหัส 7440-010-0001.129 /สตต.เกษร สุธรรม 0.00 1,160.00 940.00
รวม 20,000.00 19,060.00 940.00