โครงการ/รายการ บอ.207 ค่าสาธารณูปโภค - น้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.207 ค่าสาธารณูปโภค - น้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 11,311.77 0.00 11,311.77
2 22 สิงหาคม 2566 ค่าน้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 เดือน ส.ค.66 (BS=2620) 0.00 11,311.77 0.00
รวม 11,311.77 11,311.77 0.00