โครงการ/รายการ บอ.207 ค่าสาธารณูปโภค - ไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.207 ค่าสาธารณูปโภค - ไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 สิงหาคม 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 158,858.99 0.00 158,858.99
2 22 สิงหาคม 2566 ค่าไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 เดือน ก.ค.66(BS=2541) 0.00 158,858.99 0.00
รวม 158,858.99 158,858.99 0.00